Rodzina Klientki wykupiła odpowiednie miejsce na cmentarzu i zbudowała grób murowany w celu pochowania w nim kilku członków rodziny. Powstał problem, czy tak wykupione miejsce należy opłacić raz, czy trzeba odpowiednio uiszczać opłatę za każdą pochowaną osobę co 20 lat. 
W związku z faktem, że przepisy zawierające wymóg uiszczania kolejnych opłat nie dotyczą grobów murowanych i zwłok spopielonych, Klientka nie ma obowiązku uiszczania kolejnej opłaty.

 

Pełna treść wstępnej opinii prawnej sporządzonej przez SUPP Gdańsk:

(Opinia niniejsza została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych od Klienta.)

Stan faktyczny:

W latach 80′ zmarła szwagierka Klientki. Wykupiono miejsce na pochówek, a także miejsce obok. Rok później zmarła matka Klientki i ponownie wykupiono dwa miejsca na cmentarzu (w sumie zakupiono 4 miejsca). Miejsca na pochówek opłacono na czas istnienia cmentarza. W latach dziewięćdziesiatych zmarł ojciec Klientki, a Klientka została poinformowana że nie istnieje klauzula “na czas istnienia cmentarza” i należy opłacać miejsca – odpowiednio od 2026 roku i 2016 roku. Od Klientki zatrzymano jedną fakturę za miejsca na pochówek, wydając inną (na zatrzymanej była wzmianka “na czas istnienia cmentarza”). Wykupione miejsca to grób murowany, w którym znajdują się 2 trumny i 1 urna.

 

Pytanie Klienta:

Czy Klientka musi płacić te opłaty? (skąd taka zmiana, czy zmieniły się przepisy?)

 

Podstawa prawna i źródła prawa sformułowania poniższej opinii:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43);
  • Zarządzenie nr 775/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 02.12.2016 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie, zwane dalej zarządzeniem;
  • Darmorost E., Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2014.

 

Rozważania prawne:

W obecnym stanie prawnym, art. 4 o gospodarce komunalnej wskazuje, że organ stanowiący gminy ustala opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, tak więc, sięgając do orzecznictwa sądów administracyjnych (II SA/Sz 752/2008), które wskazuje, iż cmentarze komunalne są obiektami użyteczności publicznej, ustalić należy, że to właśnie Rada Miasta ma kompetencję do ustalania opłat za miejsce w na cmentarzu komunalnym w danym mieście. Jednakże, pkt. 2 powyższego artykułu wskazuje, że zadania te mogą zostać powierzone organom wykonawczym gminy- tak więc w przedmiotowej sprawie- Prezydentowi danego miasta.

Art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. 2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

Analizując pierwsze dwa punkty art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, należy dojść do wniosku, że grób zostaje wykupiony na 20 lat, a po tym czasie, aby nie został użyty ponownie, należy zgłosić zastrzeżenie oraz uiścić opłatę, której skutkiem jest przedłużenie- według zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu, stawka jaką należy uiścić to 1000 zł. Analizując jednak kolejny punkt przepisu, należy zauważyć, że spod tej regulacji zostały wyłączone groby murowane, przeznaczone do pochowania więcej niż jednej osoby, a także urny. Jak wskazuje E. Darmorost- konsekwencją powyższej regulacji jest fakt, że w odniesieniu do grobu murowanego przeznaczonego do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok nie jest konieczne zachowanie okresu dwudziestu lat dla pochowania następnych oraz – po upływie lat dwudziestu wnoszenie kolejnej opłaty. Ponadto, należy wskazać, że do tego przepisu odniósł się również Sąd Najwyższy w wyroku z 03.12. 2010 r., sygn. sprawy I CSK 66/10, w którym wskazuje, że do grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednych zwłok nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące ponownego użycia grobu, a zatem członkowie rodziny uprawnieni do tego grobu nie tylko nie muszą po upływie 20 lat przedłużać tego prawa, ale także uiszczać ponownej opłaty. W tym wypadku zarządowi cmentarza nie przysługuje prawo dysponowania wolnymi miejscami w grobie murowanym ani przed, ani po upływie dwudziestu lat od pochowania, ani do pobierania kolejnej opłaty. Należy również wskazać, iż art. 7 nie zmienił swojego brzmienia od 1959 r. w zakresie opłat. Tak więc, w przedmiotowej sprawie, Klientka nie musi uiszczać ponownej opłaty. Klauzula na fakturze „na czas istnienia cmentarza” mogła wynikać z powyższej regulacji.

 

Podsumowanie:

Podsumowując, na podstawie art. 7 pkt. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Klientka nie jest zobowiązana do uiszczenia kolejnej opłaty.

 

Potrzebujesz nieodpłatnej pomocy prawnej? Zgłoś się do nas! Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem prawny.