Z A R Z Ą D
STUDENCKIEJ UNIWERSYTECKIEJ PORADNI PRAWNEJ

Zarząd 2017/2018:

PREZES – Daria Kubok

SEKRETARZ
– Bartłomiej Krawczyk

KOORDYNATORZY:

SEKCJI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – Hanna Ksieniewicz

 SEKCJI PRAW CZŁOWIEKA – Łukasz Brydziński

SEKCJI PRAWA CYWILNEGO – Paula Kowalska i Jakub Lenkiewicz

SEKCJI PRAWA KARNEGO – Dawid Marko

SEKCJI PRAWA PODATKOWEGO – Magdalena Białas

SEKCJI PRAWA PRACY – Marta Kozłowska

SEKCJI STREET LAW I ZESPOŁÓW OBROŃCZYCH – Sylwia KondraczukP A T R O N

dr Tomasz Snarski

STATUS PRAWNY

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG (§ 7 Statutu SUPP) 

SPOSÓB WYBORU:

Powoływany przez Dziekana spośród pracowników Wydziału Prawa i Administracji UG posiadających stopień naukowy co najmniej doktora nauk prawnych (§ 7 Statutu SUPP). 

ZADANIA:

1. Sprawuje ogólną opiekę nad działalnością SUPP (§ 7 pkt. 1 Statutu SUPP); 
2. Podpisuje Certyfikat poświadczający rzetelną pracę na rzecz SUPP (§ 12 pkt. 2 Statutu SUPP);
3. Wydaje Świadectwo ukończenia pracy w SUPP*** (§ 12 pkt. 3 Statutu SUPP).


O P I E K U N O W I E    N A U K O W I

SEKCJA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
dr Michał Miłosz

SEKCJA PRAW CZŁOWIEKA
dr Tomasz Snarski

SEKCJA PRAWA CYWILNEGO
mgr Hanna Czerwińśka
dr Bartłomiej Gliniecki
mgr Dominika Mróz – Szarmach
dr hab. Anna Sylwestrzak

SEKCJA PRAWA KARNEGO
dr Maciej Fingas
dr hab. Krzysztof Woźniewski

SEKCJA PRAWA PODATKOWEGO
mgr Maciej Mikliński

SEKCJA PRAWA PRACY
dr Justyna Świątek – Rudoman

 


SEKCJA STREET LAW I ZESPOŁÓW OBROŃCZYCH

SPOSÓB WYBORU:

Powoływanie przez Dziekana w porozumieniu z odpowiednim kierownikiem katedry spośród pracowników naukowych WPiA UG posiadających co najmniej tytuł magistra prawa (§7 pkt. 2).

ZADANIA:

1. Prawo informowania Dziekana WPiA o osiągnięciach studentów wyróżniających się w pracach SUPP, jak również o studentach wykazujących postawę negatywną (§ 25 pkt. 1 Statutu SUPP);
2. Omawianie sporządzanych opinii podczas spotkań sekcji (§ 17 pkt 3 Statutu SUPP);
3. Akceptowanie wstępnych opinii, jeżeli w jego przekonaniu zostały sporządzone prawidłowo (§ 17 pkt. 2 Statutu SUPP);
4. Podpisuje zaaprobowaną opinię i otrzymuje jej kopię (§ 17 pkt. 2 i 4 Statutu SUPP).

 


*** Świadectwo ukończenia SUPP:

–  stanowi podstawę do ubiegania się o zaliczenie praktyki, którą studenci są obowiązani odbyć po VIII semestrze nauki, 
–  stanowi podstawę do zaliczenia pracy w SUPP jako jednego 15h wykładu do wyboru;
–  wydawane studentom, którzy przepracowali w SUPP od początku 5 do końca 8 semestru lub od początku 7 do końca 9 semestru oraz spełnili inne warunki określone statutem.