ZASADY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH
W STUDENCKIEJ UNIWERSYTECKIEJ PORADNI PRAWNEJ

(
poniższe zasady są wzorcem umowy – regulaminem
w rozumieniu art. 384 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego)

JAK UZYSKAĆ PORADĘ PRAWNĄ? 

1. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej powinny skontaktować się z nami osobiście w terminie dyżurów, listownie bądź mailowo.
2. Warunkiem przyjęcia sprawy jest wypełnienie i podpisanie   (czytelnie) następujących dokumentów:
(w celu pobrania dokumentów proszę kliknąć odpowiednią nazwę):

a.) FORMULARZ INFORMACYJNY  (na odwrocie prosimy o podanie informacji na temat sprawy) 

b.) ZASADY WYDAWANIA OPINII, OŚWIADCZENIE

c.) OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ

 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach reklamowych ani udostępniane osobom trzecim.
 • Oświadczenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do odbioru opinii należy wypełnić tylko wtedy, gdy odbiór osobisty nie będzie możliwy.

 

3. Na podstawie przedłożonych formularzy i kserokopii dokumentów Poradnia podejmuje decyzję, czy może w danej sprawie sporządzić opinię.

 

Z A S A D Y    W Y D A W A N I A    O P I N I I : 

 

 1. Nie udziela się porad ustnych, telefonicznych czy mailowych. 
 2. Przyjmujemy również sprawy DROGĄ MAILOWĄ. Konieczne wówczas jest przesłanie skanów podpisanych formularzy.
 3. Opinie są sporządzane na piśmie.
 4. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której klient korzystał już z profesjonalnej pomocy prawnej.
 5. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której biegnie termin(np. do wniesienia apelacji, zażalenia, sprzeciwu, zarzutów itp.).
 6. Założenie sprawyoraz złożenie odpowiednich dokumentów nie gwarantuje uzyskania opinii.
 7. Złożone w Poradnikopie dokumentów pozostają w archiwum Poradni i nie są zwracane Klientom.
 8. Opinie przygotowywane są przez studentów pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych WPiA UG.
 9. Termin na wydanie opinii wynosi ok. miesiąca, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące. O każdym opóźnieniu Klient powinien zostać poinformowany telefonicznie bądź listownie.
 10. Opinie są przygotowywane nieodpłatnie.
 11. Student oraz pracownik poradni nie może odmówić złożenia zeznańdotyczących prowadzonej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.
 12. Opinie wydawane są tylko Klientowi lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie do odbioru opinii podpisane przez klienta.
 13. Klient może poinformować Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP), co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej:

adres FUPP:
ul. Szpitalna 5 lok. 5,
00-031 Warszawa

OSOBA ZAMIERZAJĄCA SKORZYSTAĆ Z POMOCY SUPP

WINNA ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:  

 1. Oświadczam, że moja sytuacja majątkowa nie pozwala mi na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej. W przypadku powzięcia wiadomości przez SUPP o korzystaniu z usług profesjonalnego, odpłatnego doradztwa prawnego (adwokat, radca prawny) sprawa złożona w SUPP-ie zostaje automatycznie odrzucona.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że opinia jest sporządzana przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o opinię.
 3. Poradnia może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z wydania opinii.
 4. Jeśliby wskutek wydania opinii lub jej braku powstała jakakolwiek szkoda, to z wyjątkiem umyślnego jej wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza UG, jego pracowników oraz studentów jest wyłączona.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powołania studentów, pracowników UG przed sąd w charakterze świadków nie obejmuje ich tajemnica adwokacka.
 6. Wyrażam zgodę na udzielenie mi opinii na powyższych warunkach.
 7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w przypadku skierowania na moja prośbę sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich.